Vedtekter

§1 Vedtekter Stiftelsen Dalhøgd

Stiftelsen ble opprettet av Vamre og Veggli misjonsforening og Buskerud Indremisjonskrets ifølge testamente av 13.november 1974 (forevist Numedal Skifterett 9/11- 1879) for ektefellene Ragnhild H Skavlem f. 26/9- 1886 og Ole E Skavlem f. 24/9- 1891. Testamentets ordlyd forså vidt gjelder stiftelsen er slik:

«Våre øvrige etterlatte eiendeler og midler av et hvert slag skal tilfalle en stiftelse bestående av Vamre og Veggli misjonsforening og Buskerud Indremisjonskrets. Stiftelsens styre skal bestå av 5 medlemmer. 3 av disse skal velges av Vamre og Veggli misjonsforening, hvorav I velges blant menighetsrådets medlemmer (forutsatt at menighetsrådet ønsker et slikt samarbeide). 2 medlemmer velges av kretsstyret i Buskerud Indremisjonskrets.

Arven skal benyttes enten til oppføring og drift av et kapell eller kristelig ungdomssenter fjelleiendommen Dalhøgd i Veggli»>

Videre står det:

«Dersom Vamre og Veggli misjonsforening skulle opphøre, er det vårt ønske at arven samme vilkår som ovenfor nevnt, skal til den lokale avdeling av Buskerud Indremisjonskrets, evt overlates til de kristelige foreninger i bygda som måtte være villige til å holde stedets tradisjoner og formål i hevd»

Vamre og Veggli misjonsforening ble nedlagt i 2019, arven går derfor til Rollag og Veggli misjonsforening NMS som er villige til å holde stedets tradisjon og formål i hevd. Misjonsforeningen oppnevner 3 medlemmer der ett av medlemmene velges blant medlemmene menighetsrådet i Rollag og Veggli, forutsatt at menighetsrådet ønsker et slik samarbeid. Buskerud Indremisjonskrets har fusjonert og er nå en del av Normisjon region Vestfold Buskerud. Regionstyret oppnevner 2 representanter til stiftelsens styre. Dersom Normisjon på et senere tidspunkt etablerer en lokal misjonsforening igjen i Rollag eller Veggli, skal styreoppnevningen overføres fra NMS til Normisjon igjen i tråd med testamente, dersom foreningen er villig til å påta seg å holde stedet tradisjoner og formål i hevd.

§ 2 Stedets navn er Dalhøgd fjellkapell. Adresse Fjellkapellet 8, 3628 Veggli. Stiftelsens postadresse skal være ett av styrets medlemmers adresse.

§ 3 Stiftelsen ledes av et styre slik testamentet bestemmer og deres oppgave er å følge opp testamentet så langt det er mulig ved de midler stiftelsen disponerer. Stiftelsens grunnkapital er kr kr 500 000 – Styret er ansvarlig for en regnskapsførsel og revisjon i samsvar med myndighetenes bestemmelser og god regnskapsskikk. Styret sørger for rapportering til Stiftelesetilsynet i samsvar med stiftelsesloven og pålegg fra tilsynet.

§ 4 Styremedlemmene oppnevnes for 3 år av gangen og kan gjenvelges. Styret velger selv sin leder, nestleder, sekretær og kasserer Kassereren kan velges utenfor styret. Gyldig vedtak i styret forutsetter at minst 3 representanter er tilstede og at begge parter er representert. Ved stemmelikhet avgjør leder med sin dobbeltstemme.

§ 5 Vedtektene kan ikke endres uten vedtak i de nevnte organisasjoner eller forening som har overtatt arven i tråd med testamentets føringer. Endringene må ikke stride mot testamentets bestemmelser og Den norske kirkes evangelisk lutherske bekjennelse. Alle vedtektsendringer må godkjennes av Lotteri og stiftelsestilsynet etter stiftelsesloven.