Vedtekter

§ 1    Stiftelsen er opprettet av Vamre og Veggli misjonsforening og Buskerud Indremisjonskrets i følge testamente av 13. november 1974 (forevist Numedal Skifterett 9/11-1879) for ektefellene Ragnhild H. Skavlem f. 26/9-86 og Ole E. Skavlem f. 24/9-1891.
Testamentets ordlyd forsåvidt gjelder stiftelsen er slik: Våre øvrige etterlatte eiendeler og midler av et hvert slag skal tilfalle en stiftelse bestående av Vamre og Veggli misjonsforening og Buskerud Indremisjonskrets. Stiftelsens styre skal bestå av 5 medlemmer. 3 av disse skal velges av Vamre og Veggli misjonsforening, hvorav 1 velges blant menighetsrådets medlemmer (forutsatt at menighetsrådet ønsker et slikt samarbeide). 2 medlemmer velges av kretsstyret i Buskerud Indremisjonskrets.
Arven skal benyttes enten til oppføring og drift av et kapell eller kristelig ungdomssenter på fjelleiendommen Dalhøgd i Veggli. Eiendommen består av et fjellareal med 2 hytter og et lagerhus og utgjør en del av de midler testamentet omfatter. Stiftelsens grunnkapital er kr 484.871,18. Stedet ønskes gitt et høvelig navn, f.eks. ”DALHØGD FJELLKAPELL”.
Dersom Vamre og Veggli misjonsforening skulle opphøre, er det vårt ønske at arven på samme vilkår som ovenfor nevnt, skal gå til den lokale avdeling av Buskerud Indremisjonskrets, eventuelt overlates til de kristelige foreninger i bygda som måtte være villige til å holde stedets tradisjoner og formål i hevd.
De nevnte 3 styremedlemmer skal utpekes av den forening eller institusjon som til enhver tid eier stedet.
Ved utbygging og senere utvidelser av stedet er vår forutsetning at oppdraget fortrinnsvis gis bygdas egne arbeidere og firmaer m.v. Vi tør også håpe at bygdefolk i størst mulig utstrekning gjør dugnadsarbeide slik at midlene rekker så langt som mulig.

§ 2    Stiftelsen er privat og går inn under lov 23. mai 1980 nr. 11 om stiftelser m.m. Kap. IV; Særregler for private stiftelser  § 18, § 19, § 20, § 21 og  § 22.

§ 3    Stiftelsen ledes av et styre slik testamentet bestemmer og deres oppgave blir å følge opp testamentet så langt det er mulig ved de midler stiftelsen disponerer.

§ 4    Av styret utgår hvert år en av de valgte fra Vamre og Veggli misjonsforening og en fra Buskerud Indremisjonskrets. De første årene skjer det ved loddtrekning til man er kommet i turnusordning. Styremedlemmer som går ut, kan gjenvelges. Både Vamre og Veggli misjonsforening og Buskerud Indremisjonskrets bør oppnevne vararepresentanter.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede og både Vamre og Veggli misjonsforening og Buskerud Indremisjonskrets er representert. Ved stemmelikhet avgjør formannen med sin dobbeltstemme.
Styret velger selv sin formann, nestformann, sekretær og kasserer. Kassereren kan velges utenfor styret.
Stiftelsen forpliktes etter vedtak i styret ved underskrift av formann og en av styremedlemmene.
Styret har enhver myndighet som behøves for å representere og forplikte stiftelsen, herunder også å sette opp utleieregler, drive utleie og fastsette leietakster for hyttene som idag befinner seg på fjelleiendommen og det kapell/ungdomssenter som i fremtiden bygges.

§ 5    For stiftelsen skal føres eget regnskap som revideres av Buskerud Indremisjonskrets’ revisorer og fremlegges for Vamre og Veggli misjonsforening og Buskerud Indremisjonskrets hvert år innen 1. mars.

§ 6    Disse vedtekter er vedtatt av Vamre og Veggli misjonsforening i møte 13. juni 1983 og Buskerud Indremisjonskrets i møte 15. juni 1983 og kan ikke endres uten vedtak i de nevnte organisasjoner eller forening som testamentet nevner, og må ikke stride mot testamentets bestemmelser og Den Norske Kirkes evangelisk lutherske bekjennelse.